Όροι Χρήσης

Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου μέσω δικτύου (downloading) με υλικό από το www.eprint.gr σε άλλο χρήστη και εκτύπωσης του υλικού το οποίο περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση των χρηστών υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα, είτε της εταιρίας Aφοι Τσιριγώτη Ο.Ε ή οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με μονομερή τροποποίηση των όρων χρήσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.Υλικό το οποίο λαμβάνουν οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω δικτύου (downloading) συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικού, αρχείων, γραφικών, δεδομένων ή άλλων στοιχείων, ανήκει στην εταιρία Aφοι Τσιριγώτη Ο.Ε ή σε τρίτα πρόσωπα τα οποία της έχουν χορηγήσει σχετική άδεια χρήσης του υλικού αυτού. Τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας επί του εν λόγω τυχόν παραχωρηθέντος κατά χρήση υλικού των.

Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφ’ εξής «χρήστες») από τη AΦΟΙ ΤΣΙΡΙΓΏΤΗ Ο.Ε  (ιδιοκτήτρια, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eprint.gr), κατά την εγγραφή τους ή κατά διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του site www.eprint.gr. Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του www.eprint.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της AΦΟΙ ΤΣΙΡΙΓΏΤΗ Ο.Ε . Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Internet, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η AΦΟΙ ΤΣΙΡΙΓΏΤΗ Ο.Ε  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.eprint.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.

Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την εγγραφή σας στο www.eprint.gr, θα σας ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: όνομα, επώνυμο, χώρα, νομός, πόλη, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α. Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να σας ζητηθούν και όταν χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες και προϊόντα του www.eprint.gr ή και όταν επισκέπτεστε κάποιες σελίδες του www.eprint.gr. Το www.eprint.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το www.eprint.gr στους χρήστες του, ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις, ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του www.eprint.gr, ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων, εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site. Κατ’ εξαίρεση το www.eprint.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις: • Όταν έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων • Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το www.eprint.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το www.eprint.gr • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, με απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του www.eprint.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος συμφωνητικού καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το www.eprint.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών, δίχως προηγούμενη προειδοποίηση.

Aσφάλεια Συναλλαγών & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας για την μέγιστη διασφάλιση των συναλλαγών έχει επιλέξει να συνεργάζεται με 2 από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης πληρωμών μέσω κάρτας την Viva Payments και το Paypal. Έτσι ΟΛΕΣ οι πληρωμές δεν περνάνε ΚΑΘΟΛΟΥ μέσω του site μας διασφαλίζοντας 100% από μέρους μας τα στοιχεία της κάρτας σας καθιστώντας ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δoθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία, για να μην πέσουν σε χέρια τρίτων. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.eprint.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Σύνδεση & Εγγραφή

Για την εγγραφή ή σύνδεση σας στο eprint.gr απαιτείται μόνο e-mail. Η πληροφορία αυτή παραμένει απολύτως εμπιστευτική. H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές σε πελάτες ή εγγεγραμένους χρήστες στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή θελήσετε να ακυρώσετε την εγγραφή σας στη λίστα διευθύνσεων e-mail, μπορείτε να το κάνετε στέλντοντας ένα e-mail στη διεύθυνση info@eprint.gr προκειμένου να ζητήσετε διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών σας στοιχείων.

Cookies

Για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, στο site μας χρησιμοποιούμε Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser). Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβη ή επιβραδύνουν τον υπολογιστή ή το smartphone σας. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα Cookies λειτουργούν μόνο για σκοπό αναγνώρισης του χρήστη. Αυτό μας βοηθάει ώστε να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών μας και να προβούμε στις απαραίτητες αναβαθμίσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Προσφορές & Κουπόνια

Κατά καιρούς η εταιρεία μας εφαρμόζει προσφορές σε προϊόντα τα οποία παράγει η ίδια με σκοπό την οικονομική κάλυψη των αναγκών των πελατών της. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από τους όρους της οι οποίοι αναγάφονται συνήθως με αστερίσκο στο κάτω μέρος της προσφοράς. Οι προσφορές χωρίζονται σε δύο τύπους . Προσφορές με ήδη εφαρμοσμένη την έκπτωση στην αρχική τιμή του προϊόντος και προσφορές οι οποίες εφαρμόζονται στο καλάθι ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ με την χρήση ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ .Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την ΜΗ ΧΡΗΣΗ του κωδικού προσφοράς από τον χρήστη και η τιμολόγηση-χρέωση του πελάτη θα γίνεται κανονικά με βάση το αναγραφόμενο ποσό κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς.

Ακυρώσεις 'η αλλαγές στην παραγγελία

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του ΜΟΝΟ εντός 12 ωρών από την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Αν επιθυμείτε τυχόν αλλαγές στην παραγγελία σας ή στο προς εκτύπωση αρχείο σας τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στο συντομότερο δυνατό και ΟΧΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ 12 ωρών. Μετά το πέρας των 12 ωρών και εφόσον η παραγγελία σας έχει εκτυπωθεί από την εταιρεία μας με βάση τις προδιαγραφές που ζητήσατε τότε έχετε την υποχρέωση παραλαβής & πληρωμής της παραγγελίας σας.

Η ενημέρωση της εταιρείας μας για θέματα αλλαγών στο εικαστικό, την ποσότητα παραγωγής ή την τιμολόγηση γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ email ή φαξ στο 210 5738 829 .

Διαφορές

Για οποιαδήποτε διαφορά από τις συναλλαγές σας με την εταιρεία μας, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών. Η εταιρεία μας ευθύνεται μόνο για την καλή ποιότητα κατασκευής των εντύπων της παραγγελίας και όχι για τον τρόπο χρήσης τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ιδανικές συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας και ακτινοβολίας.

Οι ιδανικές συνθήκες ορίζονται με βάση τα ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ σε: 20° έως 25° βαθμούς Κελσίου και σχετική υγρασία από 35% έως 55% (ελάχιστο: 10°C ,15% υγρασία – μέγιστο: 27.2°C, 85% υγρασία).

Αποθηκεύετε πάντα τα προϊόντα σας σε σκιερό μέρος και μην αφαιρείτε την προστατευτική συσκευασία τους μέχρι την στιγμή χρησιμοποίησης τους.

Σε περίπτωση ΚΑΚΕΚΤΥΠΩΝ εντύπων η εταιρεία μας ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ 48 ΩΡΩΝ και ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.

Με την καταχώρηση παραγγελίας στην πλατφόρμα μας έχετε λάβει γνώση των προδιαγραφών σχεδιασμού για τα αρχεία που μας παραδίδετε. Για να ενημερωθείτε για τις προδιαγραφές πατήστε εδώ